Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Projekty budowlane, nadzory, kierownik budowy – Milanówek

the-interior-of-the-repair-interior-design-159045.jpeg

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu w Milanówku, potrzebny jest projekt budowlany. Składają się na niego dwie części: projekt architektoniczno-budowlany (właściwy projekt domu) i projekt zagospodarowania terenu. Oba muszą spełniać pewne wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co powinien zawierać projekt budowlany? Kto może go wykonać? Jakie obowiązki ma projektant, a jakie zamawiający projekt? Poniżej poznacie odpowiedzi na te pytania.

Projekty budowlane Milanówek

Zarówno zakres, jak i treść projektu budowlanego powinien być dostosowany do charakteru obiektu oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami. Zawartość projektu budowlanego dokładnie określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). Projekt budowlany musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i zawierać dokumentację niezbędną do uzyskania urzędowej zgody na budowę.

Kierownik budowy Milanówek

Projekt budowlany sporządza się zwykle w czterech egzemplarzach: jeden trafia do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, drugi zostaje w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę, dwa egzemplarze są dla inwestora. Jeden z nich przekazany zostaje kierownikowi budowy, a drugi zostaje dla osoby zlecającej projekt.

Nadzory budowlane Milanówek

W fazie projektowania nie tylko projektant obarczony jest obowiązkami. Występują one również po stronie zamawiającego projekt. Inwestor powinien współdziałać przy tworzeniu projektu (dostarczyć niezbędne dokumenty, np. decyzję o warunkach zabudowy czy uzgodnienia z dostawcami mediów, wyniki badań gruntu, etc.) oraz zapłacić wynagrodzenie. Zasadą jest, że projektantowi należy się wynagrodzenie w chwili oddania projektu, chyba że strony umówią się inaczej. Warto tutaj również pamiętać, że dokumentacja projektowa jest dziełem twórczym chronionym przez prawo autorskie. Nie wolno bez zgody autora (lub dysponenta praw autorskich) wykorzystać projektu po raz drugi w innym miejscu ani też dokonywać w nim zmian.

Biuro Projektowe Norma uzyskuje decyzje, postanowienia, uzgodnienia oraz inne dokumenty formalno-prawne – m.in. pozwolenia na budowę, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy itd. Sprawujemy również nadzory autorskie, udzielamy konsultacji technicznych na budowie oraz znacznie więcej. Jeśli pragniesz wybudować dom w Milanówku i poszukujesz sprawdzonych projektantów – skontaktuj się z nami!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com